Coalitieakkoord: de woningmarkt

Het nieuw te vormen kabinet, bestaande uit partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie, is tot een coalitieakkoord gekomen. De partijen presenteerden dit akkoord op 15 december jl. in de Tweede Kamer. 

In het coalitieakkoord zijn diverse maatregelen met betrekking tot de vastgoedmarkt opgenomen. De voorgestelde maatregelen hebben mogelijk direct of indirect invloed op de ontwikkelingen in de markt en raken alle inwoners van Nederland. 

Wat staat er in het akkoord met betrekking tot de vastgoedmarkt?

✓ Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening (VRO)
Het kabinet krijgt een minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening (VRO). De minister ondersteunt gemeenten en provincies in het bepalen van woningbouwlocaties en maakt prestatieafspraken met hen. De minister voor VRO heeft een regiefunctie voor het ruimtelijk beleid, zowel ten aanzien van verstedelijking als ten aanzien van andere opgaven met een sterke ruimtelijke component.
 
✓ Hernieuwde Nationale Woon- en Bouwagenda
In een hernieuwde Nationale Woon- en Bouwagenda komen afspraken over het aantal te bouwen woningen en de randvoorwaarden voor de bouw, zoals capaciteit voor vergunningverlening en voldoende bouwpersoneel. Met de bouwagenda worden ook belemmeringen voor klimaatbestendige en natuurinclusieve bouw weggenomen.

✓ Versnellen van de woningbouw
De woningbouw wordt versneld tot rond de 100.000 woningen per jaar. Het streven is dat ten minste twee derde van de woningen betaalbare huurwoningen en koopwoningen tot aan de grens van de Nationale Hypotheekgarantie zijn. Woningbouw wordt versneld door innovaties te stimuleren. Het bouwen van prefab-woningen wordt hiermee opgeschaald. Ook wordt circulair bouwen gestimuleerd.
 
Speciale aandacht gaat uit naar de bouw van woningen voor starters, senioren en middeninkomens. Het streven is om jaarlijks 15.000 tijdelijke woningen te bouwen en 15.000 eenheden extra te bereiken via transformatie van kantoren tot woningen. Er wordt ook meer ruimte gecreëerd voor alternatieve woonvormen en coöperatieve woonprojecten. Procedures voor het plaatsen van tijdelijke woningen worden verder vergemakkelijkt.
 
De komende 10 jaar wordt in totaal €7,5 mld. beschikbaar gesteld voor goede ontsluiting van nieuwe woningen in de 14 verstedelijkingsgebieden en daarbuiten.

✓ Ruimtelijke inrichting en funderingsproblematiek
Het kabinet zet zich in voor een goede ruimtelijke inrichting, het beschermen van onze natuur, het tegengaan van de funderingsproblematiek als gevolg van bodemdaling, het voorkomen van verrommeling en verdozing van onze leefomgeving en de ruimtelijke inpassing van onze energietransitie. Daartoe wordt de Nationale Omgevingsvisie geactualiseerd en aangescherpt en komt er een uitvoeringsprogramma. Water en bodem worden sturend bij ruimtelijke planvorming.

✓ Grondbank
Met een grondbank wordt de instap voor jonge boeren en het vinden van ontwikkelruimte vergemakkelijkt. Deze grondbank geeft vrijkomende grond uit voor het extensiveren, omvormen en verplaatsen van bedrijven van boeren die graag door willen en voor natuur.
 
✓ Afschaffen verhuurderheffing
De verhuurderheffing wordt afgeschaft. Er komen bindende afspraken met corporaties zodat de investeringscapaciteit die hierdoor ontstaat gebruikt wordt voor de bouw van flexwoningen, betaalbare huurwoningen, renovatie, verduurzaming en voor de leefbaarheid van wijken.
 
✓ Middenhuurwoningen krijgen een vorm van huurprijsbescherming
Wonen wordt voor middenhuurinkomens betaalbaar. Daarnaast blijft het rendabel voor institutionele beleggers om in deze woningen te investeren. Om woningcorporaties te stimuleren tot de bouw van middenhuurwoningen wordt de markttoets gedurende de hele kabinetsperiode opgeschort. Het woningwaarderingsstelsel en de gang naar de Huurcommissie wordt vereenvoudigd. Vaste huurcontracten blijven de norm.
 
Om huurders van een corporatiewoning een start te geven op de koopmarkt, krijgen ze de kans om hun woning onder bepaalde voorwaarden te kopen.
 
✓ Hervormen en vereenvoudigen van de huurtoeslag
Het kabinet verlaagt de sociale huur voor mensen met een lager inkomen en verhoogt stapsgewijs de huur voor mensen met een hoger inkomen tot de marktconforme huur. De maximale huurgrens wordt afgeschaft.
 
✓ Malafide verhuurders
Er komt een meldplicht, registratieplicht of verhuurvergunning voor met name de grotere verhuurders. Hiermee krijgen gemeenten de mogelijkheid om discriminatie en malafide verhuurders gerichter aan te pakken.
 
✓ Jubelton afgeschaft
De verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning, de jubelton, wordt afgeschaft. Dat is een belastingvrije schenking tot 100.000 euro die jonge woningzoekenden bijvoorbeeld van hun ouders kunnen ontvangen voor de aankoop van een huis.
 
✓ Starters
Voor starters wordt de actuele stand van de studieschuld bepalend bij het aanvragen van een hypotheek. Starters worden geholpen met het kopen van een woning door een nieuwe vorm van premie A-woningen, zonder dat hierdoor de woningprijzen extra stijgen. De ‘loan-to-value’ wordt niet aangescherpt.
 
✓ Verduurzaming slecht geïsoleerde huurwoningen
Woningen met slechte isolatie mogen op termijn niet meer worden verhuurd. Met normering en positieve prikkels wordt verduurzaming bevorderd. Ook maakt het kabinet het voor VvE’s en woningeigenaren makkelijker om te verduurzamen.

Bron: NRVT

Projectinformatie

Wilt u informatie ontvangen over een project van ons?
 
Vraag hier de informatie aan  ⤸